PGSA - PDSA - PDCA


  PGSA är ett arbetssätt för ständiga förbättring som bestär av fyra punkter; planera, genomför, studera, agera vilket ofta kalls PGSA-cykeln/hjulet (PDSA eller PDCA på engelska). Ett annat namn är PLM-snurran, ProblemLösningsMetoden.

Det innebär att man först identifierar ett problem, och försöker hitta grundorsaken till problemet. Därefter tas en lösning fram som testas analytiskt eller i praktiska test. Lösningen utvärderas, och om lösningen verkligen löste problemet, kan det implementeras i full skala.

Om lösningen inte var tillfredställande repeteras punkterna. Arbetssättet är cykliskt.

PGSA-hjulet
Plan – PLANERA

PLANERA
Identifiera problemet
(Vad?)

 • Identifiera problemet som skall undersökas
 • Beskriv problemet så att det är klart och tydligt
 • Sätt mätbara och realistiska mål
 • Få organisationens godkännande att det är ett problem

PLANERA
Analysera problemet
(Varför?)

 • Bryt ner det övergripande systemet till enskilda processer
 • Hitta tänkbara orsaker till problemet
 • Samla data för att säkerställa rotorsaken
 • Formulera en hypotes
 • Undersök om problemformuleringen fortfarande gäller

Do – GENOMFÖR (Testa)

GENOMFÖR
Utveckla en lösning

 • Ta fram kriteria för en lyckad lösning
 • Utforma en experimentlösnng för att testa hypotesen
 • Få organisationens godkännande att testa experimentlösningen

GENOMFÖR
Implementera lösnngen

 • Genomför experimentlösningen som ett försök

Study/Check – STUDERA (Analysera)

STUDERA
Utvärdera resultatet

 • Analysera utfallet av experimentlösningen
 • Stäm av mot hypotesen

Har målet uppnåtts?

 • Om OK, fortsätt med AGERA
 • Annars, gå tillbaka till PLANERA, justera lösningen eller omarbeta hypotesen och problemformleringen

Act – AGERA (Implementera)

AGERA
Implementera lösningen i full skala

 • Identifiera vad som krävs för fullständig implementation
 • Planera uppföljning av utfallet

  PGSA-hjulet (88,0 KiB, 4 282 hits)

Ett av många youtubeklipp om PDCA www.youtube-PDCA