9:e Slöseriet


  Inom LEAN och LEAN produktion talas om 7 slöserier eller om 7 slöserier + 1.

De sju första slöserierna identifierades först av Toyota, det åttonde har lagts till på senare tid.

1. Överproduktion
2. Väntan
3. Onödiga transporter eller förflyttningar
4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning
5. Överlager
6. Onödiga arbetsmoment
7. Defekter
8. Outnyttjad kreativitet

Det finns dock ett nionde slöseri som kan orsaka större förluster än något av de övriga slöserierna.

9. Dålig arbetsmiljö

Dålig arbetsmiljö kan dels vara den rent fysiska, dålig ergonomi, temperatur, tunga lyft, slitsamt arbete, dålig luft, vilket kan leda till skador, sjukskrivningar, rehabilitering, hög personalomsättning, krav på ersättare, dålig kontinuitet bland personalen etc.

Den psykiska arbetsmiljön kan också ha brister, om personalen inte får förtroende, det skapas omotiverade regler, mobbning tillåts, oklar organisation etc, kan detta leda till, förutom sjukskrivningar med dess följder, till att personalens motivation till att göra ett gott arbete som gynnar företaget drastiskt minskar.

Ett läsvärt examensarbete om slöserier hittar du på http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:326669