3P Moonshine Workshop


3P – Toyotas hemliga framgångsrecept!

Det finns väldigt lite dokumenterat eller skrivet om 3P. Eftersom 3P inte bara är metoder och verktyg, utan även kräver ett sätt att tänka, att vara, fick det aldrig riktigt fotfäste hos oss i västerlandet, så Toyota gav upp försöken att förklara för oss. Och på senare tid tycks Toyota dessutom ha blivit mer restriktiva med att dela med sig av sitt sätt att arbeta.

Jag lärde mig arbeta med 3P-workshops på Kollmorgen (Danaher Motion), och jag har förfinat och fortsatt med metoden på Maquet.

Det finns dock en mängd olka tolkningar och definitioner av begreppet 3P. Mina positiva erfarenheter och det jag lyckats ta reda på om 3P, gör det väl värt att titta närmare på. Här följer min tolkning…


3P gör det möjligt att göra ett stort steg av produktförbättring jämfört med kontinuerlig förbättring av en produkt

3P = Production, Preparation & Process.

DEFINITION:
” Samtidig utveckling av både produkt och produktionsprocess, baserad på kundkrav och ingenjörs-mässiga principer som resulterar i produkter som är ‘Lean’ både i design och produktionsmetoder ”

Metoden kan användas för:

 • Nya produkter
 • Produktändringar
 • Nya produktkrav
 • Ändringar i tillverkningsprocess

3P Design Workshop för Produktutveckling och produktionsutveckling

En av grundpelarna i 3P är att utveckla både produkt och produktionsprocess parallellt. Ett intensivt utbyte och kommunikation mellan produktutvecklare och produktionsutvecklare krävs.

En väl genomförd produkt/processutveckling enligt 3P är oerhört tidseffektiv, trots det kan det vara lätt att falla för frestelsen att hoppa över steg eller att hasta igenom dem. De olika stegen i processen har dock alla ett syfte som bidrar till att slutresultatet blir så bra som möjligt.

För att ge en bild av vad det handlar om kommer jag att översiktligt beskriva den del av processen som handlar om att utveckla produkten, steg A-E i figuren ovan. Dessa steg kan ofta klaras av på en 3P Design Workshop under en eller flera dagar.


En 3P Design Workshop genomförs som heldagsaktivitet, en eller flera dagar, med ett multifunktionellt team av representanter från produktutveckling, produktion, marknad, inköp, experter, generalister.

Workshopen går igenom 3 olika faser:

 • Identifiera Fakta
 • Utveckla Framtida Lösningar
 • Kommunicera

Varje fas har ett antal aktiviteter:

Identifiera Fakta

 • Identifiera kundkraven
 • Identifiera önskade produktegenskaper
 • Definiera omfattningen av 3P-övningen
 • Definiera bedömningskriteria
 • Definiera vilket resultat som önskas av 3P-övningen

Utveckla Framtida Lösningar

 • Hitta nyckelord som beskriver egenskapen som önskas
 • Leta efter lösningar från naturen
 • Skissa minst 7 lösningar
 • Välj ut de 3 bästa lösningarna
 • Bygg mockupper och förbättra de 3 lösningarna
 • Välj den bästa och förbättra den

Kommunicera

 • Redovisa vad ni kommit fram till inför en intresserad publik
 • Skriv en kortfattad rapport

Det finns väl utprovade metodiker för att utföra var och en av ovanstående aktiviteter,

Jag kommer gärna och besöker ert företag och berättar mer om 3P. För att ni skall komma igång med metoden kan jag också delta som moderator i 3P workshops.

//Rolf Westman, 070-747 96 86